Painonhallintaohjausyhdistys ry:n säännöt

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Painonhallintaohjausyhdistys ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

  

2. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vuorovaikutusta eri toimijoiden ja ammattiryhmien välillä, jotka edistävät painonhallintaa ja sen ohjausta joko yksilö tai ryhmätasolla sekä ehkäisevät tai hoitavat lihavuutta. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta sekä tiedottaa jäsenistölleen painonhallintaan ja sen ohjaukseen liittyvistä asioista. 

 

 3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voivat liittyä hallituksen harkintaan perustuen terveydenhuollon, liikunnan ja ravitsemuksen ammattilaiset sekä painonhallintatyöstä kiinnostuneet tieteen- ja tutkimuksen sekä ohjauksen- ja opetuksen ammattilaiset. 

Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Erottamista harkitaan myös, mikäli jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

 5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen molemmille jäsenryhmille.

 

 6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä sekä 1 varajäsen.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

 8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

 9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                     1. kokouksen avaus

 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  

 

                      3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

                      4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

                      5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

 

                      8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 

9. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

 

                      10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.