Laihdutusohjaajat ry:n koulutuspäivät 4. - 5.5.2001 Kylpylähotelli Eden, Nokia

Luentolyhennelmät:

Ravitsemusneuvonnan esteet, FM Raimo Lappalainen

Raimo Lappalainen luennoi aiheesta, mitä esteitä kohdataan asiakasneuvonnassa. Esteitä on tunnistettavissa sekä neuvojassa että asiakkaassa. Esteet on hyvä huomioida ennakolta, tarvitaan sensitiivisyyttä asiakkaalle. Asiakkaan esteitä ovat mm. asiakas ei ole valmis muutoksiin, arvot ja tavoitteet epäselviä, halu päästä helpolla. Asiakas käyttää aina samoja ratkaisumalleja tai ei halua kokea epämiellyttäviä asioita. Ohjaajan esteiksi hän mainitsi sen että ei kuunnella mitä asiakas haluaa tai mihin hän on valmis, edetään liian nopeasti. Ohjaaja haluaa liikaa, liian suuria tavoitteita. Ohjauksesta voi puuttua rakenne tai se on liian jäykkä. Ohjausta ei saisi ottaa liian vakavasti. Raimo Lappalainen esitti kysymyksen: Jos elämäntapa muutosta on yritetty jollakin tavalla ja tuloksia ei synny, miksi sitä pitäisi jatkaa taas samalla tavalla? Neuvonnassa on hyväksyttävä myös avuttomuuden tunne. Kaikkiin ongelmiin ei ehkä juuri tällä hetkellä ole ratkaisua, täytyy oppia sietämään avuttomuudentunnetta. Tämä tunne on monesti muutoksen alku. Monesti yritämme mennä liian nopeasti asioissa eteenpäin, on hyvä varata aikaa miettiä asiakkaan ARVOJA. Miten tärkeäksi hän kokee painonhallinnan elämässään? Lappalaisen mukaan neuvonnassa on useasti ohitettu asiakkaan motivaatio -ongelmat ja hänen sitoutumisensa, arvonsa ja tavoitteensa. Painonhallinta on aina asiakkaan oma päätös. Lappalainen suosittelee ottamaan ongelmaan välimatkaa ja miettimään mitä on jo yritetty, mikä on toiminut ja mikä ei. Lappalainen suosittelee: muutos- ja kokeiluajattelua ( asiakas valitsee itse), ongelmaratkaisuperiaatteita ( uusia ideoita), valitsemaan sopivia alueita kiinnostuksen mukaan sekä yksilöllistä muutosta.

NLP:n mahdollisuuksista muutoksessa ja painonhallinnan ohjauksessa luennoi FM, NLP Trainer Soili Hämäläinen

Soili Hämäläisen mukaan kielellä voi vaikuttaa mieleen ja jokainen muodostaa todellisuudesta oma karttansa. Erilaisuuden tajuaminen on avain toisen maailmaan. Painonhallinnassa tärkeää tavoitteen selkiyttäminen ja myönteinen muotoilu. Miksi laihdutuskuurit eivät ole toimineet, kysyy Hämäläinen, koska laihduttaminen on aktivoinut sen mistä on kokoajan haluttu päästä eroon: syömisestä. Kun koko ajan ajattelee syömistä, on vaikeaa olla syömättä. Hämäläinen kertoi, että asiat tapahtuvat kaksi kertaa, ensin mielessä, sitten todellisuudessa. On luotava mielikuviin myönteinen kuva itsestä = tavoite. Se ei saa aktivoida ajattelemaan kielteisiä asioita. Tavoitemielikuvaa tulee työstää aktiivisesti päivittäin: visualisoimalla, unelmoimalla ja positiivisella mielikuvaohjauksella. Huonoja toiminta- ja ajatusmalleja voi muuttaa, muutos edellyttää olemassa olevien mallien tarkkaa selvittämistä. Muuten ei voi tietää, mitä muutetaan. Mallit voidaan purkaa auki mielleketjuiksi ja varsinainen amaan yksittäiseen mielteeseen. Soili Hämäläinen suosittelee ruokapäiväkirjan pitoa ja suhtautumista siihen tutkijan asenteella. Löydöt omasta ruokailusta voivat olla mielenkiintoisia. Oma asiantuntijuus merkitsee kaikenlaisen asiaan liittyvän tiedon lisäämistä ja tiedon lisääntyessä auttaa pääsemään tilanteen hallitsijaksi. Painon putoaminen tulee suhteuttaa siihen, kuinka kauan nykyisen painon saavuttaminen on kestänyt. Ei ole uskottavaa, että 10 vuodessa kertynyt paino häviäisi parissa kuukaudessa ja pysyisi poissa luennoi Hämäläinen. Painonhallinnassa onkin NLP-näkökulmasta katsottuna pikemminkin kysymyselämäntavasta. Ja elämäntapaan kuuluu ihminen psyykkisenä ja fyysisenä kokonaisuutena. Soili Hämäläinen suosittelee myös aika-lisä ajatusta, jonka aikana voidaan esim. kokeilla lyhyttä rentoutumista.

NLP-trainer Marja -Leena Savimäen luento käsitteli myönteistä minäkuvaa ja painonhallintaa

Savimäki käyttää työssään NLP.tä sosiaalipanoraamamallia sekä draamapedagogiikkaa. Luennossaan hän otti näkökulmaksi sosiaalipanoraamamallin. Hän painotti minäkuvan muodostumisen ymmärtämisen olevan tärkeää myös painonhallinnassa. Ihmisestä itsestään löytyy ratkaisu hänen pulmiinsa, ja kun muutos on käynnistynyt, ulottuvat sen positiiviset vaikutukset pitkälle tulevaisuuteen. Painonhallinnanhäiriöissä Savimäen mukaan on kysymys usein häiriöistä joko oman minän mielikuvaan tai oma minäkuvan pienuuteen. Vahvan yhteyden luominen omaan minään muuttaa tunnetta itsestä myönteisemmäksi ja siten alkaa tapahtua muutoksia esim. ruuan määrässä ja laadussa sekä suhteessa liikuntaan. Ymmärrys siitä, että meillä jokaisella on omanlainen maailmankuva ja erilaisten maailmankuviemme hyväksyminen ja toisen kuvan kunnioittaminen toimii eräänlaisena peilinä itselleen myös painonhallinnassa kertoi Marja -Leena Savimäki.

Ravitsemusterapeutti Oili Tikkanen puhui Puheen merkityksestä painonhallinnassa

” Mitä kieli edellä, sitä mieli perässä”. Puhe ja kieli synnyttävät mielikuvia. Sanavalinnat ja kielen rakenne vaikuttavat mielikuviimme vakuutti ravitsemusterapeutti Oili Tikkanen puheenvuorossaan. Omien kokemustemme kautta annamme sanoille erilaisia sisältöjä ja merkityksiä. Se, mitä jokin sana merkitsee itsellemme, voi toiselle merkitä jotain muuta, muistuttaa Oili Tikkanen. Motivaatio esim. painonhallintaa syntyy siitä, että ihminen kokee omaavansa mahdollisuuksia ja kykyjä vaikuttaa asiaan sekä keinoja asian toteuttamiseen. Sopivilla sanavalinnoilla ja kysymyksillä on mahdollista luoda motivoivia mielikuvia ja selkeämpiä tavoitteita. Esimerkiksi jos - ja kun - alkuiset lauseet tuottavat erilaisia mielikuvia. Kun teen sen?. herättää voimakkaita ,varmoja ja motivoivia mielikuvia verrattuna jos - sanaan. Myös aikamuodoilla on merkitystä. Minkälaisia mielikuvia ihmisille syntyy sanoista laihduttaminen, laihduttajan ruokavalio, kevyt ruokavalio, terveellinen ruokavalio? Entä painonhallinta? Ovatko mielikuvat motivoivia ja kannustavia vai ikäviä ja rajoittavia? Jonkin asian tekemisen pakko, varsinkin jos pakko koetaan ulkopuolelta asetetuksi, johtaa tuskin pysyvään käyttäytymisen muutokseen. Onnistuneen painonhallinnan taustalla on ihmisen oma halu tehdä tarvittavat muutokset sopusoinnussa itsensä kanssa.

Onko laihduttaminen ikuista? kyseli FT Sirpa Sarlio - Lähteenkorva

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva luennoi tutkimuksestaan mitkä seikat ovat vaikuttaneet laihtumisen pysyvyyteen. Hän luetteli tutkimuksestaan 7 vuotta sitten laihduttaneiden ja edelleen painonsa hallitsevien ihmisten ns. Onnistuneiden ominaisuuksia: Elämä on edelleen tiukkaa ja joustavaa tasapainottelua etu- ja jälkikäteen tarvitaan. Ratkaisumallit olivat yksilöllisiä, ei mitään kaavamaisia malleja. Tutkimuksen mukaan pelkästään terveys-arvona ei riittänyt motivoimaan painonhallintaan. Potilailla oli oma määritelmä terveydestään.Tutkimuksessa ilmeni että tarvitaan parempaa valmentamista tuloksen ylläpitämiseen. Sosiaaliset paineet painonhallintaa koetaan nykyisin melko suuriksi, esim. työpaikan saanti, työtehtävien sisältö saattaa olla kiinni työntekijän ulkoisista ominaisuuksista

LL. Jarmo Kaukua kertoi syksyllä ilmestyvästä LIHAVUUDEN KÄYPÄHOITO-SUOSITUKSESTA

Suositusta ovat työstäneet Suomen johtavat asiantuntijat lihavuudenhoidossa. Ohjeet ovat näyttöön perustuvia ja yhtenäistävät hoitokäytäntöä sekä tuovat uutta tietoa lihavuuden hoidosta. Suositukset soveltuvat Suomen terveydenhuoltoon . Ohjeet ovat suunnattu kansanterveydellisesti tärkeistä aiheista. Jarmo Kaukua kertoi suosituksen sisältävän uuden hyvän termin, mitätullaan käyttämään: LIHAVUUDEN PERUSHOITO, Lohduttavaa luennossa oli tieto, että jo 5 -10 % painonpudotus riittää terveysvaikutuksien saamiseen alkupainosta riippumatta. Lihavuuden Käypähoito -suositus on nyt lausuntokierroksella asiatuntijoilla ja ilmestyy syksyllä antaen uusia välineitä painonhallinan kanssa työskenteleville.

Koulutuspäivillä oli vieraana ja luennoitsijana ravitsemusterapeutti Birgit Hännikäinen

Birgit Hännikäinen kertoi Ruotsissa juuri toimintansa aloittaneen painonhallintaklinikan kehityksestä ja toteutuksesta. Luento oli mielenkiintoinen ja hän kertoi hyvin realistisesti myös vaikeuksista toteuttaa tämä unelma, taistella poliittisia pyöriä vastaan jne. Klinikka on kuitenkin aloittamassa toimintaansa ja luulemme varmasti tuloksista.

Liikunnanohjaaja Kirsi Heinonen järjesti halukkaille hauskan “liikuntatuokion” teemalla Kunnon kävelyn merkitys kehon ja mielen hyvinvoinnissa

Me kaikki etsimme elämässämme mielihyvää ja vältämme mielipahaa. Liikumme mikäli kehon liikuttaminen suo meille nautintoa. Lapsena on jokainen kokenut vapauttavaa liikunnan riemua. Tämän taidon olemme piilottaneet. Mutta siellä se on odottamassa, että joku hiukan koputtaisi kehoa. Liikunnan nautinto lähtee sisäisestä liikkeestä, johon keho lähtee mukaaan! Syy liikkumiselle ei saisi olla ulkokohtainen pakko vaan itsestä lähtevä halu liikkua. Liikunnan saralla törmää usein myös liikuntakuureihin kuten laihdutuskuureihin painonhallinnassa.Jotta liikunta löytäisi merkityksen arkielämässämme tarvitsemme perusteita liikunnan mielekkyydelle.

Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus. Erovuoroisista ainoastaan Marja Riikonen halusi jättää hallituksen ja hänen tilalleen varajäseneksi valittiin teveydenhoitaja Jaana Vahtola Korson terveysasemalta.

Takaisin Yhteenvedot koulutuksista -sivulle